Regulamin

1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://www.skutecznywynajem.pl. Sprzedającym jest RentConsulting, firma zarejestrowana w Irlandii, Lucan Co. Dublin, Ireland. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 691 296 644 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@skutecznywynajem.pl.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Rejestracja i użytkowanie serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail, i posługiwania się nim.

4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu dostępu do materiałów z zakresu szkoleń i materiałów reklamowych — Programu Skuteczny Wynajem.

5. Dostęp do materiałów edukacyjnych Uczestnik dostaję zaraz po zatwierdzeniu wpłaty.

6. Dostęp do materiałów reklamowych Uczestnik dostaje w ciągu 10 dni roboczych od przesłania potrzebnych informacji firmie RentConsulting.

7. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

8. Uczestnicy wszystkich programów organizowanych lub współorganizowanych przez RentConsulting oświadczają, że nie będą materiałów edukacyjnych nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w Programie Skuteczny Wynajem. RentConsulting zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonym przez nią Programem Skuteczny Wynajem.

Uczestnik Programu Skuteczny Wynajem zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści materiałów edukacyjnych, a w szczególności nie będzie:
a/ rozpowszechniać,
b/ sprzedawać,
c/ oddawać,
e/ zamieniać,
f/ przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
g/ modyfikować,
h/ udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
i/ przerabiać,
j/ publikować
k/ umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku,
l/ reprodukować,
ł/ dystrybuować,
m/ publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
n/ używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
e/ brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

9. Udostępnione w ramach Programu Skuteczny Wynajem materiały reklamowe tj. strona internetowa, film — Użytkownik ma prawo dowolnie rozpowszechniać.

10. Aby otrzymać dostęp do indywidualnych materiałów reklamowych, każdy Uczestnik programu zobowiązany jest do przesłania potrzebnych informacji firmie RentConsulting.
Dostęp do strony internetowej Uczestnik otrzymuje drogą mailową na podany wcześniej e-mail po wysłaniu firmie RentConsulting swojej domeny oraz po zapłaceniu za przystąpienie do Programu Skuteczny Wynajem. Jest wysyłane indywidualne hasło oraz login. Wszystkie materiały reklamowe (strona internetowa, film) zostają indywidualnie opracowane na podstawie treści i zdjęcia wysłane przez Uczestnika. Wzór materiałów reklamowych jest widoczny na stronie www.skutecznywynajem.pl. Kompozycja materiałów reklamowych została opracowana przez specjalistów specjalnie dla Programu Skuteczny Wynajem. Rent Consulting zastrzega sobie wybór odpowiednich zdjęć przesłanych przez klienta oraz dobranie kolejności wyświetleń na filmie reklamowym. Rent Consulting nie wykonuje indywidualnych projektów w ramach Programu Skuteczny Wynajem. Rent Consulting nie bierze odpowiedzialności za przesłane materiały (teksty oraz zdjęcia). RentConsulting nie robi redakcji przesłanych tekstów, zastrzega sobie jednak prawo do drobnych zmian zarówno w przypadku zdjęć, jak i treści tekstów.

11. Film przygotowany dla Uczestnika jest umieszczony na kanale RentConsulting. Link do gotowego filmu przekazany jest drogą mailową w ciągu 10 dni roboczych od przesłania zdjęć firmie RentConsulting.

12. Strona internetowa przygotowana dla Uczestnika jest umieszczona na serwerze, z którego korzysta RentConsulting. Link do gotowej strony internetowej przekazany jest drogą mailową w ciągu 10 dni roboczych od przesłania potrzebnych informacji firmie RentConsulting. Poza tym przekazana jest instrukcja jak samodzielnie dokonywać zmian na swojej stronie. Strona jest edytowalna i samodzielnie można w niej wprowadzać zmiany.

13. W ramach uczestnictwa w Programie Skuteczny Wynajem sprawujemy opiekę techniczną nad stroną internetową każdego Uczestnika. Wprowadzamy aktualizacje i pilnujemy zabezpieczeń na stronie internetowej. Jednak nie odpowiadamy za awarie techniczne od nas niezależne, jak również za włamania na stronę internetową. W przypadku problemów technicznych odzyskujemy, stronę
z wcześniej przygotowanej kopii jednak może ona różnić się z aktualną wersją strony. (np.teksty zdjęcia).

14. Każdy Uczestnik Programu musi posiadać swój indywidualny adres e-mail, który będzie służył do korespondencji z RentConsultin oraz między Gościem a Właścicielem na stronie internetowej. RentConsulting nie zakłada indywidualnych kont e-mail. Uczestnicy muszą mieć swoje konta.

15. Uczestnicy programu organizowanego przez RentConsulting oświadczają, że wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i reklamowanie przygotowanych dla nich materiałów reklamowych (a tym samym promowanie ich apartamentów/mieszkań/domów) i oświadczają, że nie będą mieli żadnych roszczeń z tym związanych. Powyższe działania marketingowe są prowadzone w takim samym zakresie dla każdego Uczestnika. Mają one na celu zwiększenie konwersji sprzedaży, czyli pozyskanie jak największej ilości gości, którzy będą chcieli wynająć obiekt wakacyjny. RentConsulting poprzez własne kanały reklamowe, będzie wspomagał Uczestników w reklamowaniu ich strony internetowych.

16. Poprzez udział w Programie Skuteczny Wynajem Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu skutecznego wynajmu apartamentu/mieszkania/domu. RentConsulting nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką programu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który skorzysta z przedstawionych mu metodologii oraz materiałów marketingowych.

17. Osoby biorące udział w programie oświadczają, że nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do materiałów edukacyjnych oraz materiałów reklamowych.

18. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z Regulaminem lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

19. Reklamację należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@skutecznywynajem.pl w terminie do 30 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji.

20. RentConsulting zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o niewykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.

21. Złamanie regulaminu wiążę się z trwałym usunięciem z Programu. Zależy nam na jakości naszej społeczności dlatego będziemy wdzięczni za każde Twoje zgłoszenie odnośnie łamania naszego regulaminu przez innych Uczestników.

22. Uczestnik, przystępując do programu, uzyskuje 365 dni dostępu do programu tj. materiałów edukacyjnych i materiałów reklamowych. Po zakończeniu tego okresu zapraszamy do przedłużenia dostępu do wszystkich wyżej wymienionych elementów o kolejny rok za ułamek ceny zapłaconej za program tj. kwoty tylko 390,- zł za rok.
* Opłata nie obejmuje domeny, którą klient sam opłaca i wykupuje w nazwa.pl.
* Cena obejmuje m.in. opłatę za serwer oraz kontynuacje opieki technicznej nad stroną internetową. Są to niezależne od nas stałe coroczne koszty dla każdego użytkownika strony internetowej.
* W przypadku zakupu samej strony internetowej i nieprzedłużeniu umowy strona zostaje przeniesiona na serwer klienta. Nie jest również kontynuowana opieka techniczna nad stroną.
23. Umowa o przystąpieniu do programu RentConsulting zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu na konto firmy RentConsulting.
24. Rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą płatnicza będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl
25. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy wykonanie usługi zostanie rozpoczęte. Poprzez rozpoczęcie usługi rozumiane, jest udostępnienie możliwości oglądania szkoleń oraz rozpoczęcie prac nad stroną internetową i innymi materiałami reklamowymi – w zależności od wybranego pakietu.
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa irlandzkiego.

27. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby RentConsulting. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.